SÝPARÝÞ HATTI

Ýnoksclean.com online alýþveriþ sitesi Ýnoksclean markalý ürünlerin nihai tüketiciye aracýsýz olarak online satýlmasý amacý ile kurulmuþtur.

Ürünlerimiz
M101 Ýnoksclean Endüstriyel Bulaþýk Makine Parlatýcýsý 20 Lt.

M101 Ýnoksclean Endüstriyel Bulaþýk Makine Parlatýcýsý 20 Lt.

 

Kullaným Alanlarý:
Dozaj pompalarý ile kullanýlýr. Bulaþýklarýn leke býrakmadan hýzlý, parlak ve kuru çýkmalarýný saðlar. ÝNOKSCLEAN M100 ile kullanýlýr. Makinada kireç oluþumunu engeller. Yumuþak ve orta sertlikteki sularda, her türlü kir þartlarýnda etkilidir.
...

Ürünlerimiz
M103 Ýnoksclean Fýrýn ve Izgara Temizleme Maddesi 0.84 Lt.

M103 Ýnoksclean Fýrýn ve Izgara Temizleme Maddesi 0.84 Lt.

 

Kullaným Alaný:
Ocak, fýrýn, ýzgara, grill, fritöz gibi mutfak aletleri üzerinde biriken yanmýþ yaðlarý ovma, kazýma gerektirmeden kolayca temizler. Ýçerdiði yað çözücü kimyasallar, surfaktantlar ve alkali maddeler sayesinde çok süratli ve ko...

Ürünlerimiz
G113 Etkin Kireç ve Pas Sökücü 0.5 Lt.

G113 Etkin Kireç ve Pas Sökücü 0.5 Lt.

 

Kullaným Alaný:
Zor kireç ve pas sorunlarýnda kullanýlan sorun çözücü etkin bir üründür. Güçlü yapýsý sayesinde zor problemleri kýsa sürede çözümleyerek etkin bir temizlik saðlar.Ayrýca kullanýmýnda sýcak su ge...

Ürünlerimiz
M104 Davlumbaz Yað Çözücü 0.84 Lt.

M104 Davlumbaz Yað Çözücü 0.84 Lt.

 

Kullaným Alaný:
Özellikle mutfaklardaki zeminler, davlumbazlar, duvarlar üzerinde yoðunlaþan yað tabakasýnýn ve yoðun kirin temizlenmesinde etkilidir. Konsantre olduðundan ekonomiktir. Manuel olarak ya da zeminlerde makine ile uygulanabilir. içerdiði yüzey aktif maddeler...

Ürünlerimiz
G111 Rögar, Gider ve Lavabo Açýcý Sývý 5 Lt.

G111 Rögar, Gider ve Lavabo Açýcý Sývý 5 Lt.

 

Kullaným Talimatý:
Ürünü týkanmýþ gidere 100 Gr.’dan baþlayarak uygulayýnýz. Üzerine bol miktarda soðuk su dökünüz. Uygulama esnasýnda oluþan buharý solumayýnýz.
Risk ve Güvenlik Ýbareleri:
R35: Ciddi yanýklara neden olabilir.
...

Ürünlerimiz
M108 Ýnoksclean Sývý Ön Daldýrma Maddesi 20 Lt.

M108 Ýnoksclean Sývý Ön Daldýrma Maddesi 20 Lt.

 

Kullaným Alaný:
Protein ve leke çýkarýcý ön daldýrma maddesi; tabak, bardak, paslanmaz çeliklerde vb. oluþmuþ kurumuþ çay, kahve, niþasta gibi lekelerin ön daldýrma metoduyla kolayca çýkartýlmasýný saðlar.

Ürün Bileþimi:
Ko...